Personuppgiftshantering / Integritetspolicy

Hektar & Tunnland Mäklarbyrå AB, 559411-4075

Din personliga integritet är viktig för oss på Hektar & Tunnland Mäklarbyrå AB. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du är i kontakt med oss. I den här Integritetspolicyn hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Hektar & Tunnland Mäklarbyrå AB, organisationsnummer 559411-4075. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande svenska lagar samt EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter samlar vi in?

Oftast är det uppgifter som du själv lämnar till oss i samband med visat intresse för någon fastighet eller någon av våra tjänster, t ex värdering. Vanligtvis består uppgifterna av namn, adress, mailadress och telefonnummer. I de fall du är köpare eller säljare så samlar vi även in kontouppgifter samt kopia av ID-handling. Surfar du på vår hemsida och godkänner cookies så lagrar vi även ditt ip-nummer av statistiska skäl i Google Analythics.

Vad är syftet med att samla in och spara uppgifterna?

Huvudsakligen är det för att kunna erbjuda dig en fastighetsmäklartjänst, d v s genomföra en fastighetsaffär, eller utföra en värdering, fullfölja avtal eller erbjuda övriga tjänster.

På vilken grund sparar vi uppgifterna?

Det finns olika grunder för att spara personuppgifter, primärt är det nedanstående som berör relationen mellan oss och dig som kund:

  • Samtycke, då du själv samtyckt till att vi sparar uppgifter.
  • Avtal, då vi har ett avtal med dig som kräver personuppgifter t ex ett köpekontrakt.
  • Lagkrav, t ex måste vi arkivera uppgifter från en genomförd bostadsaffär i 10 år enligt Fastighetsmäklarlagen. Även Bokföringslagen och Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Intresseavvägning, då intresset för oss att kontakta dig väger tyngre än ditt intresse av skydd av personuppgifter, t ex spara telefonnummer för att kontakt en intressent efter visning.

Delar vi uppgifterna med någon tredje part?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående part. Däremot kan vi komma att dela dem med våra samarbetspartners i de fall som vår partner levererar en tjänst eller produkt som en del av vårt erbjudande (t ex fotografering av bostaden) eller att du som kund beställt en tilläggstjänst (t ex besiktning).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av relation du har med oss. Här följer en uppställning över de vanligaste tiderna för lagring av uppgifter:

Köpare

Ändamål Kategori av uppgift LagringstidTidpunkt
Direktmarknadsföring E-post telefonnummer, adress, namn 3 mån Från tillträdet
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, Namn, Adress, Personnummer, Kopia på ID-handling 5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagit
Administration av bostadsförmedling, t.ex. överföring av uppgifter till bostadsrättsförening, hantering av banklån etc. Namn, Personnummer, Adress, E-post, Telefonnummer, Låneuppgifter 10 år Från undertecknande av köpeavtal
Uppföljning efter köpet (t.ex. för att följa upp att allt har gått bra med köpet Namn, e-postadress, telefonnummer 3 mån Från tillträdet
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från tillträdet

Säljare

Ändamål Kategori av uppgift LagringstidTidpunkt
DirektmarknadsföringE-post telefonnummer, adress, namn 1 år Från tillträdet
Bokföringsändamål Kontonummer, Namn, Mäklararvode 7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats.
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism Kontonummer, Namn, Adress, Personnummer, Kopia på ID-handling 5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagit
Administration av bostadsförmedling, såsom förmedling av köpeskilling Namn, Personnummer, Adress, E-post, Telefonnummer, Låneuppgifter 10 år Från undertecknande av köpeavtal
Uppföljning efter försäljningen Namn, e-postadress, telefonnummer 3 mån Från tillträdet
Utförande av mäklaruppdraget Information hänförlig till bostaden, såsom bilder 1 år Från att mäklarens uppdrag för säljaren fullgjorts
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från tillträdet

Potentiell säljare

ÄndamålKategori av uppgift Lagringstid Tidpunkt
Direktmarknadsföring E-post telefonnummer, adress, namn 2 år Från tillträdet
Administration av värdering Namn, Adress, E-postadress, Uppgifter om objekt 1 år Från genomförd värdering
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från att uppgiften samlats in

Spekulant

Ändamål Kategori av uppgift LagringstidTidpunkt
Direktmarknadsföring E-post telefonnummer, adress, namn 2 år Från tillträdet
Föra spekulantregister och förmedla objekt Namn, E-post, Telefonnummer 2 år Från att objektet har försålts
Föra budförteckning Namn, Telefonnummer, E-post, Lämnade bud 10 år Från att budgivningen avslutats
Administrera intresseanmälan för ett visst objekt Namn, Telefonnummer, E-post Ingen Från att objektet förmedlats. Om spekulanten har anmält bevakning av ett objekt får dock uppgifterna sparas under tiden tills dessa objekt förmedlats.
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från att uppgiften samlats in

Närstående till säljare

Ändamål Kategori av uppgift Lagringstid Tidpunkt
Kontakt inom ramen för förmedlingsuppdraget Namn, E-post, Telefonnummer IngenKontaktuppgifterna till en närstående raderas omedelbart efter tillträdet
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarlagen Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn 10 år Från att uppgiften samlats in

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter.

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den informationen vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få felaktig information rättad.

Rätt att bli raderad

Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Undantaget är om vi måste behålla dem för arkivering i enlighet med lagstiftningen.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (berättigat intresse) För de fall vi använder berättigat intresse/intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta eller om du inte vill ta emot marknadsföring som baserar sig på uppgifterna i våra register. Kontakta Hektar & Tunnland AB om du har frågor eller vill begära att nyttja någon av dina rättigheter.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till den nationella tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Integritetsmyndigheten IMY som ansvarar för tillsynen av personuppgiftsansvariga på den svenska marknaden.

Hektar & Tunnland Mäklarbyrå Dec 2022